Результати пошуку

#Публічні фінанси
Реформа оплати праці державних службовців

Обсяг і структура оплати праці державних службовців має бути конкурентною і порівнюваною з рівнем оплати еквівалентної праці у приватному секторі. Нині рівень оплати праці в центральних органах державної влади в Україні залишається в середньому нижчим за рівень, який пропонується для порівнюваних видів робіт у приватному секторі. Це може призводити до відтоку кваліфікованих працівників з державних органів управління до приватного сектору або створювати передумови для існування корупції. Метою нашого дослідження є вивчити міжнародний досвід реформування систем оплати праці у секторі державного управління, проаналізувати механізм формування заробітних плат у секторі державного управління та сукупні видатки на оплату праці в секторі державного управління в Україні (та інших країнах), визначити, наскільки конкурентними є заробітні плати у державному секторі порівняно з приватним. На основі проведеного аналізу запропонувати способи удосконалення чинної системи оплати праці в секторі державного управління, які не викликатимуть значного збільшення бюджетних видатків, натомість дадуть змогу стимулювати працівників сектору до ефективнішої роботи.

1 Червня 2017
Посередині газової реформи: як вдосконалити механізм субсидій

У своїй аналітичній записці «Чи повинна ціна на газ бути ринковою» ми зазначали, що успіх реформи залежить від чотирьох  складових:
1.    Лібералізація ринку газу і створення конкуренції між постачальниками
2.    Незалежність регулятора цього ринку
3.    Стимулювання енергоефективності
4.    Захист соціально незахищених громадян від підвищення цін на газ

У цьому дослідженні ми вивчаємо одну із цих чотирьох складових – соціальний захист незаможних домогосподарств. Підвищення цін на газ для потреб населення відбулося 1 квітня 2015 р. і згодом уряд запровадив новий механізм субсидій. Оскільки основний тягар від першого підвищення цін громадяни вже відчули і нова система субсидій існує  вже майже рік, зараз  можна оцінити ефективність цієї системи. Ця записка має на меті дослідити ефективність механізму субсидії та вплив цього механізму на стимули до енергозбереження.

24 Травня 2017
Фіскальні підсумки 2016 року – експрес-аналіз

Економісти ЦЕС проаналізували державний бюджет на 2016 рік. Фіскальні результати минулого року свідчать про необхідність продовжувати структурні реформи, щоб скоротити квазіфіскальні видатки (в тому числі за рахунок кращих стандартів корпоративного управління, зокрема на державних підприємствах та у банківських установах); покращити бюджетне планування (зокрема активізувати перехід до середньострокового планування); підвищити ефективність видатків. Усі ці заходи сприятимуть економічному зростанню та дозволять покращити якість державних послуг та добробут громадян.

22 Лютого 2017
Аналіз бюджетних запитів Міністерства науки та освіти

При визначенні витрат на середню та вищу освіту багато років повністю ігнорувалися демографічні тренди, зокрема спад народжуваності, урбанізація тощо, а також реальні потреби економіки в кадрах із певним набором знань та навичок. У результаті високі, за світовими мірками, витрати на освіту (6,2-7,4% ВВП у 2007-2014 роках, 5,8% ВВП у 2015 році) лише зумовлюють високий відсоток людей з вищою освітою – але не приводять ані до підвищення показників продуктивності праці, ані до задоволеності роботодавців якістю робочої сили.

Видатки на освіту та науку в Україні є надважливою складовою потенціалу економічного зростання. Проте нині кошти часто витрачаються вкрай неефективно, багато викидається «на вітер», тож їх розподіл потребує оптимізації, особливо в умовах обмеженості бюджетного ресурсу.

Проаналізувавши бюджетні запити, ми побачили, що Державний бюджет зараз використовується не як спосіб профінансувати досягнення суспільного результату, а як сукупність витрат на процеси, що склалися історично, і які не мають ані сформульованих цілей, ані моніторингу показників їх досягнення.

Кожна програма має мету, завдання та результативні показники, за якими планується оцінювати ту чи іншу програму. Нижче приведені деякі із виявлених недоліків у цих складових бюджетних програм, та наведені конкретні приклади.

По-перше, часто мета та завдання сформульовані таким чином, що вони містять орієнтацію на процес та забезпечення його безперервності, а не досягнення суспільно корисного результату. Зважаючи на це, в першу чергу важливо задати питання, чи суспільно корисна ця програма, і чи саме держава повинна витрачати ресурси та адмініструвати такий процес. Мету програм, які пройшли цей «тест», потрібно переформулювати.

таблица-1

По-друге, показники виконання програм не містять оцінки суспільно-важливого результату. За цими показниками вкрай важко ідентифікувати чи є програма проблемною, чи успішною. Неможливо зрозуміти, на досягнення якої мети витрачаються кошти платників податків, чи потрібно на програму менше або більше ресурсів і чому.

таблица-2

По-третє, сам цільовий розмір показника встановлюється на такому рівні, що його виконання може бути неможливим і створює стимули до викривлень в освіті заради досягнення результату.

таблица-3

Насамкінець, одним з кінцевих продуктів за програмами має стати річний звіт із зазначенням досягнутого суспільного результату (зараз такі звіти  вже частково публікуються) та оцінкою стейкхолдерів (навчальних та наукових закладів, батьків, НГО, інших державних органів) щодо якості такого звіту, зручності користування та достатності викладеної інформації.

Цей аналіз бюджетного запиту МОН підготовлено в рамках проекту «Державні видатки в Україні: як досягти більшого, витрачаючи менше?», який виконано Центром економічної стратегії  за підтримки проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами», що реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Урядів Німеччини та Великої Британії.

16 Грудня 2016
Оцінка ефективності та шляхи оптимізації державних видатків

Мета аналітичної записки «Оцінка ефективності та шляхи оптимізації державних видатків» – виявити сфери, у яких державні видатки є занадто високими, і оцінити масштаби можливого скорочення за рахунок вищої ефективності використання коштів.

Практика періодичної оцінки ефективності державних видатків, а також їх оптимізації для скорочення видатків у тих сферах, які стають менш пріоритетними для країни, є загальносвітовою практикою. Результати попереднього дослідження ЦЕС щодо оптимального масштабу державних видатків показали, що частка державних видатків у ВВП України є надто високою за низької інституційної спроможності держави та низького рівня довіри до державних інститутів. Для макроекономічної стабільності потрібно скорочувати боргове навантаження та дефіцит державного бюджету, тому оцінка ефективності державних витрат є актуальним питанням для України. Вища ефективність видатків державного сектору дозволить зменшити податкове навантаження на приватний сектор та покращити якість державних послуг, а це в свою чергу сприятиме економічному розвитку та зростанню добробуту громадян України.

5 Грудня 2016
Щодо зв’язку розмірів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму

Метою короткої аналітичної записки «Щодо зв’язку розмірів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму» – є показати, на які наслідки підвищення мінімальної заробітної плати уряд має звернути увагу при вироблені подальших політик щодо ринку праці.

Через ментальну прив’язку мінімальної зарплати (МЗП) до споживчого мінімуму зростання МЗП може бути трактоване суспільством як її індексація відповідно до зростання вартості життя, що формуватиме очікування щодо відповідного коригування розміру прожиткового мінімуму та інфляційні очікування.

Тому зростання мінімальної зарплатні із великою ймовірністю призведе до зростання очікувань суспільства щодо підвищення рівня усіх соціальних виплат.

За даними Держстату, в першому кварталі 2016 року відповідно до аналогічного періоду 2015 року середня оплата праці у доходах населення зросла на 15,4%, а соціальної допомоги удвічі меншими темпами – лише на 8,1%[1]. Таким чином, зростав розрив у доходах працюючих українців та тих, що живуть за рахунок соціальних виплат. У разі продовженні цієї тенденції це ще більше підігріватиме очікування індексації соціальних виплат від їх отримувачів.

Різке збільшення мінімальної зарплати потребуватиме відв’язки Єдиної тарифної сітки оплати праці державних службовців та працівників бюджетної сфери (це вимагає змін у законодавстві, зокрема Закону про державну службу, які повинні передувати ініціативам щодо радикального підвищення мінімальної заробітної плати), а також вирішення питань із прив’язками до МЗП сум штрафів, декларування тощо.

[1] Розрахунки ЦЕС за даними cтатистичних бюлетнів «Витрати і ресурси домогосподарств України» http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publdomogosp_u.htm

4 Листопада 2016
Аналіз проекту державного бюджету на 2017 рік

Загалом урядовий проект бюджету на 2017 рік містить ряд позитивних сигналів: він підтримує структурні зміни, необхідні для спрощення адміністрування податків та зменшення податкових пільг, містить спроби підвищити ефективність державних видатків. Проте є і потенціал для удосконалення, оскільки бюджет характеризується досить високою інерційністю (структура як доходів, так і видатків не зазнає значних змін, за деякими винятками) та містить ризики недовиконання плану надходжень і як наслідок збільшення дефіциту.
Наші загальні рекомендації залишаються незмінними: для забезпечення фіскальної стабільності необхідно переглянути ефективність видатків бюджету та запровадити середньострокове планування.

6 Жовтня 2016
X