Our team

Hlib Vyshlinsky
executive director
Dmytro Yablonoskyy
deputy director
Natalia Best
deputy director
Iryna Piontkivska
senior economist
Dariia Mykhailyshyna
economist
Bohdan Prokhorov
junior economist
Roman Soltysiak
junior economist

Communications and office

Andrii Fedotov
communications director
Nadiya Vorona
digital communications manager
Tetiana Kravchuk
organisational development manager
X